Privacy Policy

Bendrosios nuostatos

1. Ši privatumo politika (toliau – Taisyklės arba Privatumo politika) nustato naudojimosi Svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų valdymo, rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasi UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ (toliau – Litexpo, Bendrovė arba Įmonių grupė) įmonių grupė, kurią sudaro UAB „Litexpo events“ ir UAB „Ovantis“, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 5, LT-04215 Vilnius, valdo, renka ir tvarko asmens duomenis, kai asmuo naudojasi Bendrovės produktais ir (ar) paslaugomis, lankosi interneto svetainėje www.knygumuge.lt (toliau – Svetainė).
2. Visi Svetainės lankytojai, prisijungdami prie Svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Bendrovė valdytų, tvarkytų ir rinktų Vartotojų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Svetainės paslaugoms teikti. Lankytojas, nesutinkantis su kuria nors Privatumo politikos nuostata, paranda teisę lankytis Svetainėje, prisijungti ir naudotis visomis ir (ar) bet kuria iš Svetainėje teikiamų paslaugų.
3. Svetainės paslaugos – tai su klientų informavimu ir kliento informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Svetainės paslaugos), kurios apima informacijos apie vykstančius renginius, turimą infrastruktūrą, kainodarą, teikiamas paslaugas, Įmonių grupės veiklą, rezultatus, naujienas.
4. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Lankytojas ir toliau naudojasi Svetainės paslaugomis, laikoma, kad Lankytojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

5. Kokiais tikslais tvarkome Jūsų duomenis?

5.1. Sutarčių sudarymui ir vykdymui. Tvarkome asmens duomenis, kurie būtini, siekiant užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą Bendrovės klientams, priimti bei vykdyti užsakymus, tinkamai aptarnauti klientus, išrašyti sąskaitas už paslaugas, atlikti skolų išieškojimą, nagrinėti skundus ir pan.;

5.2. Tiesioginės rinkodaros vykdymui, įskaitant naujienlaiškių siuntimą;

5.3. Tinkamam paslaugų teikimui užtikrinti; klientų mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti; klientų aptarnavimo kokybei įvertinti; bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugai ir gynimui; įrodymams surinkti;

5.4 Kitais tikslais, kuriais įmonė turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis, Jums pareiškus sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai. Galime tvarkyti asmens duomenis ir kitu tikslu, jei tam esame gavę Jūsų sutikimą. Tvarkome asmens duomenis ir siekdami tinkamai vykdyti mums teisės aktuose nustatytas prievoles, susijusias su apskaita, duomenų teikimu kompetentingoms institucijoms ir pan., kai to reikalauja teisės aktai.

6. Kokią informaciją renkame?

6.1. Bendrovė renka informaciją apie svetainės lankytojus, kurie registruojasi gauti Bendrovės naujienlaiškius: naujienas, publikacijas, pasiūlymus bei informaciją apie renginius; įsigyja iš Bendrovės prekes ar paslaugas;

6.2. Pagrindinius duomenis, kurie reikalingi aukščiau išvardintiems tikslams: vardą, pavardę, asmens kodą ir gimimo datą, kontaktinius duomenis ir pan.;

6.3. Informacija apie Lankytojo kompiuterį ir apie Lankytojo apsilankymus ir naudojimąsi šia Interneto svetaine, įskaitant Lankytojo IP adresą, prisijungimo prie Svetainės laiką ir datą;

6.4. Informaciją, susijusią su prekių ir (ar) paslaugų užsakymu ir teikimu, sudaryta sutartimi (užsakymo duomenys, informacija apie užsakovą, sutarties vertė, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.);

6.5. Informaciją, susijusią su mokėjimais, apskaita ir atsiskaitymų kontrole, įsiskolinimo valdymu bei skolų išieškojimu (užsakymo duomenys, sąskaitose esanti informacija, duomenys susiję su mokėjimais ir pan.);

6.6. Duomenų subjekto sutikimai, nesutikimai;

6.7. Informacija apie Bendrovės pateiktus sutikimus, jų atšaukimą, nesutikimų pateikimą;

6.8. Bet kokią kitą informaciją, kurią Lankytojas gali pateikti Bendrovei bet kuriuo metu, naudodamasis Bendrovės Svetaine, teikiamomis paslaugomis ar bendraudami su Įmonių grupės atstovais;

6.9. Registruojantis Lankytojas duoda sutikimą Bendrovei rinkti ir tvarkyti Lankytojo pateiktus asmens duomenis, kad Bendrovė pateiktų Lankytojo užprenumeruotas naujienas, publikacijas, gautų pasiūlymus ir informaciją apie renginius, akcijas.

Kaip naudojame Jūsų pateiktus duomenis?

7. Bendrovės renkami asmens duomenys yra naudojami išskirtinai šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Bendrovė gali panaudoti Lankytojo asmens duomenis:

7.1. Tam, kad Bendrovė suteiktų Lankytojui galimybę naudotis Bendrovės Svetaine ir teikiamomis paslaugomis;

7.2. Bendrovės naujienų, pasiūlymų, akcijų, pranešimų apie vykstančius / vyksiančius renginius ir kitos su Bendrovės teikiamomis paslaugomis susijusios informacijos siuntimui elektroniniu paštu ar kitomis Lankytojo nurodytomis priemonėmis. Ši informacija siunčiama, kai Lankytojas išreiškia atskirą sutikimą pažymėdamas varnele atitinkamą laukelį. Lankytojas gali bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdami Bendrovei elektroniniu paštu arba paspausdami interaktyvią nuorodą gauto pranešimo apačioje dėl pageidavimo ateityje negauti tiesioginės rinkodaros pranešimų;

7.3. Parengti, sudaryti ir vykdyti pirkimo ar paslaugų teikimo sutartį. Bendrovė tvarko jūsų duomenis, nes tai būtina tam, kad galėtume su jumis sudaryti paslaugų teikimo sutartį;

7.4. Vykdyti klientų aptarnavimą. Bendrovė turi teisėtą interesą atsakyti į klientų prašymus ar klausimus, pateiktus įvairiais ryšių kanalais.

8. Lankytojo duomenys bus saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ir ne ilgiau nei 3 (tris) metus po paskutinio Lankytojo prisijungimo prie Internetinės svetainės. Kai asmens duomenys taps nebereikalingi jų tvarkymo tikslams ar pasibaigs nustatytas saugojimo terminas, jie bus saugiai sunaikinami, išskyrus tuos, kurie įstatymų nustatytais atvejais turi būti perduoti valstybiniams archyvams.

Kokiais teisiniais pagrindais gali būti renkami Jūsų asmens duomenys?

9. Bendrovė gali rinkti Jūsų asmens duomenis tik vadovaudamasi teisės aktuose nurodytais teisėto tvarkymo pagrindais. Tai sutarties sudarymo ir vykdymo teisinis pagrindas, kai Jūs su Bendrove sudarote paslaugų teikimo ar kitą sutartį. Bendrovės teisėti interesai taip pat gali būti pagrindas tvarkyti duomenis, pavyzdžiui, kai Bendrovė siunčia naujienlaiškius bei informuoja apie prekes ar paslaugas, tikrina mokumą, valdo ir (ar) išieško įsiskolinimą, arba kai įrašomi pokalbiai aukščiau paminėtais tikslais. Jūsų sutikimas – dar vienas pagrindas, kuriuo Bendrovė gali tvarkyti asmens duomenis (pavyzdžiui, vykdant tiesioginę rinkodarą, kai teikiami individualizuoti pasiūlymai, paremti kliento individualia analize ar kitais atvejais). Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis taip pat ir vykdant teisines prievoles (kad vykdytų norminių aktų reikalavimus, taip pat pateiktų atsakymus į valstybės ir savivaldybių teisėtas užklausas ir kt.) ar kitais teisės aktuose nustatytais teisėto tvarkymo pagrindais.

Nuosavybė

10. Svetainė, jos turinys, kodas, domeno pavadinimas, visos autoriaus teisės, prekės ženklai, įmonių pavadinimai ir visa kita joje esanti intelektinė ar kita nuosavybė visa apimtimi priklauso Bendrovei ir yra saugomi pagal galiojančius nacionalinius ir tarptautinius intelektinės nuosavybės ir kitus teisės aktus.

Be Bendrovės tiesioginio sutikimo Lankytojas neturi teisės dauginti, fiksuoti, atgaminti, atlikti, perleisti, parduoti, suteikti pagal licenciją, keisti, kurti išvestinius kūrinius, perleisti, pateikti, redaguoti, patalpinti, perduoti, viešai demonstruoti, suformuoti, platinti ar panaudoti (visiškai arba iš dalies) interneto svetainės, jos turinio ar kodo, taip pat kitaip, bet kokia forma ar priemonėmis, naudoti interneto svetainės, jos turinio ar kodo.

Asmens duomenų tvarkymas

11. Jūsų pateikti asmens duomenys yra Bendrovės tvarkomi laikantis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Jūsų teisės

12. Lankytojas turi teisę kreiptis į Bendrovę, siekdamas pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl Lankytojo teisių įgyvendinimo ir skundus dėl asmens duomenų tvarkymo.

Bendrovės pasitikėjimo telefono numeris +370 696 19340, pasitikėjimo elektroninis paštas pranesk@litexpo.lt arba atvykęs į Bendrovės buveinę, pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

13. Lankytojas turi teisę:

13.1. kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie Bendrovės tvarkomus Lankytojo asmens duomenis;

13.2. kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti Lankytojo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Lankytojas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

13.3. kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Lankytojas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

13.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Lankytojo asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais arba dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys.

14. Asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.

15. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Lankytojo asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus Bendrovės partnerius, teikiančius su tinkamu Svetainės paslaugų teikimu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Lankytojo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Slapukai

16. Bendrovė, siekdama padaryti Lankytojo naudojimąsi Svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Lankytojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja Lankytojui atpažinti bei Svetainės lankomumo statistikai stebėti.

17. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Bendrovė įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Svetaine Lankytojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Bendrovės numatyti slapukai. Šį sutikimą Lankytojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

18. Lankytojas bet kuriuo metu Svetainėje gali susipažinti kokie slapukai yra naudojami.

Kiek saugome jūsų duomenis?

19. Bendrovė skiria itin didelį dėmesį duomenų saugumui, todėl atsakingai įgyvendino organizacines bei technines duomenų saugumą užtikrinančias priemones, kurios padeda apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Bendrovės įgyvendintos saugumo priemonės taip pat apima personalo, informacijos, IT infrastruktūros, vidaus ir viešųjų tinklų, taip pat techninių įrenginių apsaugą.

Kaip apsaugome jūsų duomenis?

20. Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai. Bendrovė užtikrina ir imasi visų reikiamų priemonių, kad nebūtų saugoma pasenusi arba nereikalinga informacija bei kad asmens duomenys ir kita informacija apie duomenų subjektus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.

Baigiamosios nuostatos

21. Privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Svetainės ir Lankytojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

22. Bendrovė neįsipareigoja užtikrinti nepertraukiamo Svetainės veikimo kadangi jos veikimui gali daryti įtaką veiksniai, nepriklausantys nuo Bendrovės valios, tačiau įsipareigoja dėti visas protingas pastangas, kad užtikrintų kuo sklandesnį Svetainės veikimą. Bendrovė visais atvejais neatsako už pasekmes, atsiradusias dėl minėtų Svetainės veiklos sutrikimų.

Bendrovės kontaktinė informacija

23. Visais klausimais dėl Svetainės veikimo ir Bendrovės vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštupranesk@litexpo.lt žodžiu telefonu +370 696 19340, raštu adresu Laisvės pr. 5, Vilnius 04215, UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ arba atvykus į Bendrovės buveinę pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo
1. Sutinku, kad UAB LIETUVOS PARODŲ IR KONGRESŲ CENTRAS „LITEXPO“ ir jos dukterinių įmonių UAB „Litexpo events“, UAB „Ovantis“, kurių buveinės adresas Laisvės pr. 5, Vilnius, el. p. info@litexpo.lt, tel. nr. 85 245 4500, 5 metus nuo šio sutikimo pateikimo valdytų, rinktų ir tvarkytų mano asmens duomenis, susijusius su mano vardu, pavarde, kontaktiniais duomenimis (telefono numeriu, el. paštu), darbovietės pavadinimu, darbovietės kontaktiniais duomenimis (telefono numeriu, el. paštu, buveinės adresu) tiesioginės rinkodaros tikslais, t. y. kreiptųsi į mane telefonu, elektroniniu paštu su tikslu:

teikti man informaciją ir reklaminę medžiagą apie UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ ir kitų aukščiau nurodytų įmonių teikiamas paslaugas, naujienas;
teikti informaciją apie vykstančius / vyksiančius šių bendrovių renginius ar akcijas;
sužinoti mano nuomonę apie šių bendrovių teikiamų paslaugų kokybę;
teikti pasiūlymus.
2. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad turiu teisę:

susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir žinoti, kaip jie tvarkomi;
žinoti, būti informuotas (-a) apie asmens duomenų tvarkymą;
reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis arba reikalauti, kad juos perkeltų;
nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys, įskaitant asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslu;
reikalauti, kad UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ ir kitos aukščiau nurodytos įmonės ištrintų mano pateiktus asmens duomenis arba sustabdytų tokių duomenų tvarkymo veiksmus.
3. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad turiu teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikęs tokį prašymą UAB Lietuvos parodų ir kongresų centrui „Litexpo“ šiame sutikime nurodytais kontaktais.

4. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad mano asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi ne ilgiau kaip 5 (penkis) metus nuo šio sutikimo pateikimo momento, išskyrus atvejus, jei aš pareikšiu nesutikimą (tai galėsiu padaryti paspausdamas nuorodą kiekviename el. pašto pranešime arba nurodytais rekvizitais kreipdamasis (-i) į UAB Lietuvos parodų ir kongresų centrą „Litexpo“) dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksiu. Tokiu atveju suprantu, kad UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ įmonių grupė nutrauks mano asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais nuo mano nesutikimo ir/ar sutikimo atšaukimo gavimo UAB Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“ dienos. Sutikimo atšaukimas neturės įtakos iki sutikimo atšaukimo ar iki nesutikimo su tiesiogine rinkodara pareiškimo jau atliktam Jūsų asmens duomenų tvarkymui ir tokio tvarkymo pasekmėms.

5. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad nepavykus išspręsti klausimo su UAB Lietuvos parodų ir kongresų centru „Litexpo“, turiu teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

6. Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad UAB Lietuvos parodų ir kongresų centras „Litexpo“ tiesioginės rinkodaros tikslais informaciją siųs pasitelkdamas UAB Sender.lt teikiamą „Sender“ naujienlaiškių siuntimo platformą.

7. Asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų arba:

iš juridinių asmenų, kai Jūs esate šių juridinių asmenų atstovas, darbuotojas, kontrahentas, steigėjas, akcininkas, dalyvis, savininkas ir pan;
iš verslo partnerių, kurie yra susiję su mūsų veikla, ar kitų juridinių asmenų su kuriais mes bendradarbiaujame;
iš viešų duomenų rinkmenų, prieinamų internetu.

Asmens duomenys, Jums sutikus su pranešimų siuntimu, bus įtraukiami į UAB Lietuvos parodų ir kongresų centro „Litexpo“ valdomą elektroninę duomenų bazę, tvarkomi ir saugomi skaitmenine forma užtikrinant Jūsų asmens duomenų tvarkymo saugą.

Kaip su mumis susisiekti?
El. paštu: pranesk@litexpo.lt, temos laukelyje įrašant „Atsisakyti“ ir laiške nurodant savo vardą, pavardę ir kokiu adresu, tel. numeriu, el. paštu nenoriu gauti informacijos
Telefonu: +370 696 19340
Raštu: adresu Laisvės pr. 5, LT-04215 Vilnius
Atvykus: adresu Laisvės pr. 5, LT-04215 Vilnius

KLIENTŲ SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

© 2024 Vilniaus Book Fair | PuslapiaiVerslui.lt
Right Menu Icon2024 VASARIO 22-25 LITEXPO